Menu Custom in Xampp

Modifica da apportare allo script \xampp\htdocs\xampp\navi.php, dopo la riga 109 aggiungere 

 

















$dir = "../";
if ($handle = opendir($dir)) {
while (false !== ($entry = readdir($handle)))
{
if ($entry != "." && $entry != "..") {
if (is_dir($dir."/".$entry) === true)
{
echo "". substr($entry,0,10)."
";
}
}
}
closedir($handle);
}
?>



I commenti sono chiusi.